Публічний договір
(договір публічної оферти)
про надання інформаційно-консультаційних послуг


Фізична особа-підприємець Андросов Олександр Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3204018774, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі– «Виконавець»), з одного боку,

і будь-яка особа, яка прийнята (акцептувала) цю пропозицію (надалі – «Оферта»), з іншого боку, далі разом – «Сторони» а кожний окремо – «Сторона»,

уклали даний Договір (надалі – «Договір») про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Послуга») адресований необмеженому колу юридичних або фізичних осіб (надалі – «Замовник»), який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

 1. Загальні положення 1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

 2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

 3. Беручи до уваги, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі, а Замовник після акцепту оферти стає отримувачем послуг Виконавця, Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.

 4. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (ЦК України) і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

 5. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту оферти.

 6. Будь-яка з таких дій вважається акцептом цього Договору публічної оферти:

 • є запис Замовником на курс консультаційних послуг з питань інформатизації та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://kazan.tools/;

 • оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Виконавця https://kazan.tools/;

 • письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття положень цього Договору, цін на послуги.

 1. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

 2. Зміна або доповнення цієї Оферти можливо виключно при укладанні письмового Договору. При цьому Оферта є невід'ємною частиною відповідного письмового Договору.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику консультаційні Послуги з питань інформатизації, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2. Виконавець надає Послуги в наступному вигляді:

2.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, семінари, тематичні курси і т.п.)

2.2.2. Записи заходів, що надаються на фізичному носії (CD-диск, флеш-носій і т.п.)

2.2.3. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.2.4. Інформаційні курси, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:3.1.1. Своєчасно надавати послуги Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти;

3.1.2. На прохання Замовника роз'яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов, а також інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті Виконавця https://kazan.tools/;

3.1.3. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю у зв'язку з виконанням цього Договору;

3.1.4. Видати сертифікат про прослуховування інформаційного курсу/заходу, надіслати сертифікат Замовнику протягом 10 робочих днів після його завершення в електронному вигляді. На вимогу Замовника сертифікат може бути наданий в паперовій формі;

3.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.2. Виконавець має право:3.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов Договору;3.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою;3.2.3. Залучати третіх осіб до надання Послуг Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником;3.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни до Прейскуранту з подальшим розміщенням на веб-сайті Виконавця відповідної інформації;3.2.5. В будь-який момент змінювати розклад заходів в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, Забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на веб-сайті Виконавця https://kazan.tools/ не пізніше ніж за один день до їх введення в дію;3.2.6. Здійснювати аудіо- та відеозапис проведених заходів;3.2.7. Відсторонити Замовника від заходу без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки на Заході, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми вебінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого, службового персоналу або учасників.3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов'язану з наданням Послуг;

3.3.2. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги;

3.3.3. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою;

3.3.4. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не поширювати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому відомі під час отримання послуг, за винятком їх особистого використання;

3.3.5. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на веб-сайті Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

3.4.2. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг.

3.4.3. Отримувати від Виконавця роз'яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

3.4.4 Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.4.5. У встановлений договором строк отримати сертифікат про прослуховування інформаційного курсу/заходу.

4. Ціна договору та порядок оплати4.1. Консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником. Ціна Договору (вартість Послуг) зазначається на відповідній сторінці веб-сайту Виконавця https://kazan.tools/ .

4.2. Факт оплати консультаційних Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається, як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

4.3. Оплата Послуг проводиться за відповідним посиланням на сторінці веб-сайту Виконавця https://kazan.tools/ . Під час оплати Замовник вказує на сторінці вказаного веб-сайту свої контактні дані. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і добросовісність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Після здійснення оплати за цим договором без виставлення рахунку, Замовник отримує автоматичне підтвердження.

4.4. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на веб-сайті Виконавця способом. Вибір і використання способу / форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу / форми оплати виходить за рамки даної Оферти і регулюється угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.5. Порядок отримання послуг та приймання-передачі наданих послуг5.1. Посилання на проходження інформаційних курсів / дистанційних заходів надсилається Замовнику за адресою електронної пошти, вказаною при реєстрації на проходження таких курсів/дистанційних заходів на веб-сайті Виконавця і тільки після надходження 100% коштів Замовника на поточний рахунок Виконавця. У разі, якщо Замовник оплатив і не отримав посилання для проходження курсу / дистанційного заходу протягом 3 робочих днів після оплати – необхідно зв'язатися з Виконавцем за адресою електронної пошти fashionbattle.com@gmail.com надавши копію квитанції про оплату.5.2 Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця та отриманням Замовником відповідного сертифікату про прослуховування інформаційного курсу/заходу.

5.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку. Допускається підпис Акту в електронному вигляді за допомогою відповідного програмного забезпечення для підпису електронних документів.

6. Відповідальність сторін6.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, ділову репутацію, викликані в зв'язку з користуванням Послугами Виконавця.

6.3. У разі, якщо з будь-якої причини Виконавець не надає Послуги в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Заходу в інший термін.

6.4. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг, не може бути пред'явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

6.5. За порушення умов передбачених п.3.3.4 цієї Оферти, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 300000 грн.

6.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.6 Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).7. Термін дії, зміни умов і розірвання Оферти7.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на Веб-сайті Виконавця, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

7.2. Всі зміни і доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників Сторін.

7.3. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

7.4. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів .

7.5. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця.

7.6. Справжня оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасною публікацією нової версії на Веб-сайті Виконавця, а також з повідомленням всіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання.

7.7. Замовник має право відмовитися від надання оплачених консультаційних послуг і вимагати повернення грошових коштів в наступному випадку:

7.7.1. за оплачений дистанційний курс, не пізніше другого дня, після оплати. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 7 (семи) днів з моменту отримання Виконавцем заявки на повернення грошових коштів. Виконавець має право утримати при поверненні коштів вартість оплати за транзакції, якщо платіж здійснюється за допомогою електронних систем прийому платежів. Якщо заявка отримана пізніше другого дня сплаченого курсу, грошові кошти не повертаються.

7.8. Для повернення грошових коштів Замовник повинен надіслати у встановлений термін заявку на повернення коштів Виконавцю. Заявка надсилається у вигляді сканованої копії заяви, підписаної Замовником, з зазначенням курсу, датою оплати. Оплата здійснюється на рахунок, з якого були оплачені Послуги.

8. Гарантії8.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даній Оферті.

8.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує виконавцю, що:

8.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних, Замовник несе повну відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов'язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Офертою;

8.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, при цьому замовник підтверджує, що:

- повністю ознайомився з умовами Оферти,

- повністю розуміє предмет Оферти,

- повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Оферти.8.2.3. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Оферти Замовником.

8.3. Вся надана у зв'язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційна. Сторони зобов'язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених Офертою.

8.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

8.5. Виконавець не дає гарантій, що користування Послугою Виконавця принесе очікуваний результат Замовником. Виконавець не може гарантувати досягнення успіху Замовником після користування Послугами.

8.6. Замовник розуміє, що його непогодження з думкою спікерів Виконавця у змісті записів відео лекцій, методикою та змістом відео лекції, не є підставою для повернення коштів.

9. Права інтелектуальної власності


9.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Веб-сайті Виконавця, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

9.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з одержанням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

9.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

9.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати інформацію отриману під час дистанційних заходів третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

9.5. Замовник розуміє і усвідомлює, що під час проведення дистанційних заходів може проводитись відеозапис та/або аудіозапис тощо. Уклавши Договір замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку фіксацію і використовувати її результати в будь-якій формі і будь-якими способами без узгодження з Замовником, в тому числі у всіх проектах та/або заходах, які організовуються та/або проводяться Виконавцем, як рекламний матеріал, передавати третім особам, тощо.

10. Форс-мажор10.1. Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за цією Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли після укладення поточної Оферти, мають незвичайний характер, і що Виконавець і Замовник не могли ні передбачити, ні подолати прийнятними засобами. До таких обставин належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.10.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.11. Інші умови11.1. Оферта, її укладання та виконання регулюються відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства України.11.2. Запис на курс консультаційних послуг і подальша оплата послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною або юридичною особою) або уповноваженого представника юридичної особи – представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти – суб'єкт персональних даних), на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії оферти. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладення цієї Оферти, суб'єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, та інших документів. Суб'єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб'єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.11.3. Замовник попереджений, що відеозапис з екрану комп'ютера відео лекції суворо заборонено. У випадку порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати доступ до особистого кабінету Замовнику і розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення вартості Послуги. Виконавець має право утримати вартість Послуги в якості штрафу за порушення умов Договору.12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємниць Андросов Олександр Анатолійович

Адреса: 61183, м. Харків, вул. Родникова 7, 93

РНОКПП 3204018774

Поточний рахунок № UA963253650000000260080030901 у АТ «КРЕДОБАНК»

Тел.: +3 8 985698908

Адреса електронної пошти: fashionbattle.com@gmail.com